Team leaders meeting

NL - INFORMATIE TEAMLEIDERS        

EN - INFORMATION TEAMLEADERS   

FR - INFORMATION CHEFS D'EQUIPE  


NL


1 - Het is voor de 19de maal dat RC Hades, in samenwerking met Euro-Sportring,

de Stad Hasselt en de talrijke sponsors, de Hasselt Cup organiseert.

Wij hopen met uw medewerking dat dit tornooi mag uitgroeien tot een mooi succes.

De organisatoren zullen alles in het werk stellen om dit doel te bereiken.

2 - De leden van het organisatiecomité dragen een gekleurde badge.

3 - De hoofdverantwoordelijke van het sportgebeuren is Paul Severy.

4 - Terreinen A-B-C-D-E en F (terreinen E & F voor categorie U11/7 ) zijn gelegen in het Kiewitstadion van RC Hades. Hier beschikken we over 9 kleedkamers.

Ook spelen we op twee terreinen G en H van het Stedelijk Sportcentrum Kiewit. 

De terreinen van het Stedelijk Sportcentrum Kiewit zijn gelegen op amper 200 meter van het Kiewitstadion.

Er worden ook wedstrijden gespeeld op een kunstgrasveld. Aangepast schoeisel is op dit veld VERPLICHT.

De spelers kunnen de douches gebruiken in de kleedkamers. Wees milieuvriendelijk en zuinig met water.

De ploegen krijgen in het Kiewitstadion een kleedkamer toegewezen volgens schema.

Wij vragen de deelnemers om in trainingspak naar de terreinen te komen.

5 - Alle wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters. Alleen grensrechters bij de finalewedstrijd(en) voor de 1ste en 2de plaats.

Per categorie: Hasselt Cup de 1ste, 2de, 3de en 4de ontvangen een mooie prijs.

De prijsuitreiking zal gebeuren onmiddellijk na de finalewedstrijd op terrein A.

6 - Er worden geen ballen gegeven voor de opwarming.

7 - Tijdens de wedstrijd zijn alleen de trainer, afgevaardigde en de vertegenwoordiger van de organisatie toegelaten in de neutrale zone.

8 - Alle uitslagen en rangschikkingen ZIJN TE ZIEN VIA DE TV SCHERMEN.

Wedstrijden gespeeld: winst 3 punten - gelijkspel 1 punt - verlies 0 punten.

BELANGRIJK: Indien meerdere teams een gelijk aantal punten hebben gehaald, wordt de rangschikking als volgt bepaald:

1 - Doelsaldo

2 - Hoogst aantal gescoorde goals.

3 - Uitslag onderlinge wedstrijd.

4 - Loting.

Voor meer toelichting over het reglement kan je terecht bij de heer Paul Severy.

9 - Bij categorie E en F: geen strafschoppen en geen buitenspel.

10 - De speelduur van alle wedstrijden is 2 x 15 minuten.

11 - Er dient na het einde van de eerste speelhelft onmiddellijk gedraaid te worden. Dit om het spel zo spoedig mogelijk te kunnen hervatten.

12 - Gelieve het uurschema van de wedstrijden strikt te eerbiedigen.

13 - Alle spelers zijn verplicht tijdens de wedstrijden beenbeschermers te dragen.

14 - Alleen voor dringende gevallen kan men zich melden tot het secretariaat.

15 - Gelieve het huishoudreglement te eerbiedingen en de huisvestingsplaatsen zo goed mogelijk te onderhouden en op te ruimen bij het vertrek.

16 - Vóór het vertrek uit de school Kindsheid Jesu zal het lokaal van uw team zeer streng gecontroleerd worden door onze verantwoordelijke.

Mogelijke schade zal onmiddellijk in rekening gebracht worden via de borgsom.

17 - Het is ten strengste verboden:

- alcoholische dranken in de school binnen te brengen en/of te gebruiken;

- te roken en/of te eten in de slaaplokalen.

- lunchpakketten klaar te maken in het restaurant;

Indien iemand betrapt wordt op het binnen brengen van alcoholische dranken en/of het gebruik van alcoholische dranken zal er héél streng worden opgetreden door:

- in beslag name van de drank(en)

- intrekken van de borgsom

- verwijdering uit het tornooi

18 – Bij het NIET spelen van een geprogrammeerde wedstrijd, 50 euro boete.

19– De borgsom wordt pas terugbetaald na het spelen van de laatste wedstrijd.

20 - Alle deelnemers die deelnemen aan de Hasselt Cup ontvangen een medaille én één fanion per club.

21 - Er worden in het restaurant iedere avond meer dan 900 maaltijden gebruikt. Wees ordelijk bij het afruimen.

22 – Zwemmen: vrijdag van 17.00 - 21.00 of zaterdag van 9.00 - 20.00 kunnen alle deelnemers gaan zwemmen in het Stedelijk Zwembad. Gratis toegang op vertoon van uw ticket

Eén verantwoordelijke van elke team doet toezicht bij het afruimen van zijn spelers.

HET IS VERPLICHT IN GROEP (PER TEAM) TE KOMEN ETEN

24 – Grote flessen drank worden niet verkocht.

25 – Een EHBO-post is permanent aanwezig.

26 - Alle dranken en eetwaren kunnen enkel gekocht worden met jetons. Een jeton kost 1,00 EURO. Deze zijn te verkrijgen aan de kassa.

Het is verboden om te eten in de kantine. Alleen eten in de tent.

Er worden geen jetons geretourneerd.

27 - Hasselt is uitgeroepen tot de properste stad van Vlaanderen. Wij vragen dan ook aan alle deelnemers om het Kiewitstadion, het Stedelijk Sportcentrum Kiewit en alle andere gebruikte accommodaties proper te houden.

Er zijn voldoende vuilbakken voorzien.

28- Er is parking voor autobussen voorzien aan de Gezinsboerderij, ongeveer 200 meter van de terreinen.

29- De vertegenwoordiger van Euro-Sportring is Christie Beurskens (MBL) 0032(0) 468 15 08 66

Dank voor uw medewerking!

 


EN - INFORMATION TEAMLEADERS

Website HASSELT CUP: www.hasseltcup.com

Hereby we give you some additional information concerning the Hasselt Cup

1 – For the 18th time RC Hades, in cooperation with Euro-Sportring, the city of Hasselt and numerous sponsors, is organising the Hasselt Cup.
We hope that this tournament may turn out to be a true success with your support.
The organisers will do everything they can to achieve this goal.

2 – The members of the organisation committee will be wearing a coloured badge.

SPORTIVE ORGANISATION

3 – The primarily responsible of the sports happening is Paul Severy.

4 – Pitches A-B-C-D-E and F (pitches E & F for category U11/7 players) are located at the Kiewitstadium of RC Hades. We have 9 changing rooms available here.

We also play on two pitches, G and H, of the Communal Sports Centre Kiewit. These pitches are located 300 metres from the Kiewitstadium.We have 4 changing rooms at our disposal here.

Games will be played on artificial turf fields, pitches C and G. Appropriate footgear is MANDATORY.

The players can take a shower in the changing rooms. Be ecologically sound and sparing with water.
The teams will be appointed a changing room according to their schedule in the Kiewitstadium and the Communal Sports Centre Kiewit.
We are asking the players to attend the games in a tracksuit.

5 – All games will be led by official referees. There will only be linesmen at the finals for the 1st  and 2nd place.

Per category: Hasselt Cup the 1st, 2nd, 3rd and 4th receive a fabulous prize.

6 – No balls will be given for the warming-up.

7 – During the game, only the trainer, the delegate and the representative of the organisation are allowed in the neutral zone.

8 – All results and rankings will be viewable on the TV screens.
Games played: win 3 points – draw 1 point – loss 0 points

IMPORTANT: if multiple teams have the same amount of points, the ranking will be determined as follows:
            1 – Goal difference
            2 – Goals scored
            3 – Result mutual game
            4 – Lottery

 

For more explanation about the regulation, you can consult Paul Severy.


9 – In category E and F: no penalties and no offside.

10 – The length of each game will be 2 x 15 minutes.

11 – After the end of the first half, the players should switch playing halves immediately, so the game can be resumed as soon as possible.

12 – Please honour the schedule of the games strictly.

13 – All players are obliged to wear shin guards during the games.

14 – One can only go to the secretariat in urgent cases.

HOUSING and RESTAURANT

15 – Please honour the domestic regulations and maintain the housing places as good as possible and clean them upon departure.

16 – BEFORE the departure from the Schools Kindsheid Jesu, the room of your team will be inspected thoroughly by our person responsible.
Possible damage will be charged immediately through the bail.

17 – It is strictly forbidden to:
- consume or bring alcoholic drinks within the school premises;
- use drugs or smoke;
- use electrical equipment in the sleeping places;
- place luggage or other obstacles in the hallways;
- make packed lunch in the restaurant.

Infringements will be punished severely through:
- confiscation;
- revoking the bail;
- eviction from the tournament.

18 – When a team does not play a programmed game, it will be imposed with a fine of 50 euros.

19– The bail will be returned only after playing the last game

20 – All participants of the Hasselt Cup a medal and one fanion per club.

21 – More than 900 meals are consumed every night in the restaurant. Please be tidy when clearing the tables.
One responsible of each team supervises during the clearing of the tables.
IT’S MANDATORY TO EAT IN GROUPS (PER TEAM)

22- All participants have free entrance to the new swimming pool 'Kapermolen' in Hasselt: Friday from 17.00 o'clock untill 21.00 o'clock and on saturday from 9.00 o'clock untill 20.00 o'clock. You'll receive the free tickets during the check-in on friday.

General

24 – EATING IN THE CAFETERIA IS NOT PERMITTED, ONLY IN THE TENT.
Big bottles of drinks will not be sold.

25 – A first aid station is present permanently.

26 – All drinks and edibles can only be purchased by using tokens. A token costs 1,00 euro. They can be purchased at the pay desk.
It is forbidden to eat in the cafeteria. Eating alone in the tent.

NO TOKENS WILL BE RETURNED.

27 – Hasselt has been crowned as the most clean city in Flanders. Thus we’d like to ask every participant to keep the Kiewitstadium, the Communal Sports Centre Kiewit, the Communal Pool and all other facilities clean.
Sufficient garbage cans will be provided.

28 – The touring cars cannot be parked at the Kiewitstadium.
Parking is provided at the Family Farm, about 200 metres from the pitches.

29 – The responsible of Euro-Sportring is Christie Beurskens (MBL) 0032(0) 468 15 08 66

We thank you for your cooperation!


 

FR - INFORMATION CHEFS D'EQUIPE

Site Internet Hasselt Cup: www.hasseltcup.com

Voici des informations supplémentaires sur le Hasselt Cup.

1- C'est la 18e fois que RC Hades organise le Hasselt Cup grâce à la collaboration avec Euro-Sporting, la ville de Hasselt et de nombreux sponsors. Nous espérons que le succès de cette initiative continuera à croître. Les organisateurs mettront tout en œuvre pour vous garantir un très bon tournoi.

2- Les membres du comité organisateur porteront un badge coloré.

SPORTIF

3- Le responsable principal de cet événement sportif s'appelle Paul Severy.

4- Les terrains A-B-C-D-E-F (E et F pour les U11/7 joueurs) se situent au Kiewitstadion de RC Hades. On y dispose de 9 vestiaires.

On joue aussi sur deux terrains, G et H, du Stedelijk Sportcentrum Kiewit qui se trouvent à 300 m du Kiewitstadion. Là, il y a 4 vestiaires.

Comme on joue sur des terrains avec un gazon artificiel, C et G, on exige des chaussures adaptées.

Les joueurs peuvent se doucher dans les vestiaires. Soyez écolos! Ne gaspillez pas d'eau! Les vestiaires seront accordées selon un schéma convenu. Veillez à ce que vos joueurs se présentent en survêtement.

5- Tous les matchs seront contrôlés par des arbitres officiels. On ajoutera des arbitres de ligne pour les finales, pour la 1e et la 2e place. Le responsable des arbitres est Marc Lambrights.

Il y a des prix intéressants pour la 1e, 2e,  3e et 4e équipe de chaque catégorie. La remise des prix aura lieu sur le terrain tout de suite après chaque finale.

6- Il n'y aura pas de ballons pour s'échauffer.

7- Pendant le match l'entraîneur, le délégué et le représentant de l'organisation seront les seules personnes admises dans la zone neutre.

 

8- Vous pourrez suivre tous les résultats et les classifications sur des écrans.

Equipe gagnante: 3 points - Match indécis: 1 point- Equipe perdante: 0 point

IMPORTANT: Si plusieurs équipes obtiennent le même résultat, la classification sera influencée par

            1 le nombre de buts

            2 le nombre de buts le plus élevé

            3 le résultat du match commun

            4 le tirage.

Adressez-vous à monsieur Paul Severy pour plus de renseignements sur le règlement.

9- Pour la catégorie E et F: pas de penalties, pas de hors-jeu

10- Tous les matchs dureront 2 x 15 minutes.

11- Après la première mi-temps on changera tout de suite de côté afin de continuer rapidement le match.

12- Respectez strictement le planning des matchs!

13- Tous les joueurs doivent porter des protection de jambes pendant le match.

14- Adressez-vous au secrétariat pour les cas urgents.

LOGEMENT ET RESTAURANT

15- Veuillez respecter le règlement interne. Entretenez bien les chambres, les couloirs et les salles. Rangez tout avant votre départ.

16- Avant de quitter les Ecoles Kindsheid Jesu, votre team sera sévèrement contrôlé par notre responsable. Les dégâts éventuels seront déduits de votre caution.

17- Il est strictement interdit:

-d'emporter ou de consommer des boissons alcoolisées

-de fumer ou de se droguer

-d'employer des appareils électriques dans les chambres à coucher

-de mettre vos bagages ou d'autres obstacles dans les couloirs

-de préparer des pique-niques au restaurant.

En cas d'infraction on pourrait:

-confisquer les objets interdits

-garder la caution

-exclure le(s) joueur(s) pour ce tournoi

18- Au cas où une équipe NE jouerait PAS, elle recevra une amende de 50 euros.

19- L'organisation vous rendra la caution après que votre équipe aura joué son dernier match.

20- Tous les participants recevront une médaille et chaque club recevra un fanion.

21- Débarrassez vos tables convenablement! Chaque soir on devra servir 900 repas dans ce restaurant.

Un responsable par équipe s'engagera à surveiller ses joueurs pendant qu'ils débarrassent les tables. Il est obligatoire de manger en groupe par équipe.

ACTIVITES DU SOIR

22- Nager gratuit dans notre piscine 'De Kapermolen' pour tous les participants pendant: Vendredi 17.00 heures - 21.00 heures et samedi 9.00 heures - 20.00 heures . Vous recrevez votre tickets pendant le Check-in à vendredi. 

EN GENERAL

24- Il est interdit de manger dans la cantine. On peut uniquement manger dans la tente.

On ne vend pas de boissons en grandes bouteilles.

25- Le poste de secours est toujours présent et accessible.

26- On vend des jetons (1,00 euros) à la caisse pour les consommations sur place. Il est uniquement permis de manger dans la tente, pas dans la cantine.

LES JETONS ACHETES NE SERONT PAS REMBOURSES.

27- Hasselt est nommé la ville flamande la plus propre. Par conséquent, nous demandons que vous nous aidiez aussi à garder ce titre en respectant les consignes de propreté au Kiewitstadion, Stedelijk Sportcentrum de Kiewit ainsi qu'à la piscine. Il y assez de poubelles dans les environs.

28- Les bus doivent se garer à la Gezinsboerderij, à 200 m des terrains de foot. Il est interdit de se stationner au Kiewitstadion.

29- Md Christie Beurskens (MBL) est la responsable d' Euro-Sportring.  Numéro: 0032(0) 468 15 08 66

 

Merci beaucoup de votre participation!